Gå til hovedindhold

Børn i udsatte positioner

Her kan du læse mere om vores tilgang til børn i udsatte positioner

Sydbyens dagtilbud
Børn i udsatte positioner er de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at kunne højne deres livskvalitet og udvikle deres kompetencer bedst muligt. Udsathed er et dynamisk begreb – barnet kan eksempelvis være udsat i sociale sammenhænge, men være dygtig til tal og bogstaver.
Grundlæggende skal barnet ses i lyset af dets kompetencer og ressourcer, for at undgå stigmatisering i vores handlemønstre. Nogle børn er udsatte i mange positioner, andre i få. Fælles for dem er dog, at det at indgå i fællesskaber, at have venner og blive mødt af positive voksne er afgørende for deres grad af livskvalitet og udviklingsmuligheder. 

Børn i udsatte positioner skal som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af børnegruppen for at lære noget specifikt. Vi har derimod i høj grad fokus på de voksnes selvagens i forhold til den pædagogiske opgave, så vi kan skabe de optimale muligheder for de trygge, sociale relationer. Vi prioriterer, at de voksne har relevant faglig viden og handlekompetencer til at kunne tage højde for de individuelle forudsætninger, der er til stede i børnegruppen.
På den måde sikrer vi, at alle børns behov for trivsel og aktiv deltagelse i fællesskabet bliver tilgodeset.

Som voksne ved vi, at ikke alle har de samme forudsætninger, og at forskellige udgangspunkter kræver forskellige former for støtte. Differentiering er vigtigt - såvel pædagogisk, følelsesmæssigt som socialt.

Oplever vi en bekymring omkring et barn, søger vi altid en dialog med forældrene for sammen at afdække barnets udfordringer og ressourcer.

Vi sikrer, at forældrene bliver inddraget i, hvad vi sammen kan gøre for at støtte barnet, og en ændring af de pædagogiske tiltag foregår altid i en dialog med forældrene. Det er vigtigt for os, at vi får afdækket forældrenes ressourcer og engagement, så vi med udgangspunkt i det kan vurdere indsatsen. Hvis det viser sig, at barnet ikke kommer til at trives bedre via den ændrede praksis, vil vi i samråd med forældrene søge
hjælp til løsning af problematikken ved vores eksterne samarbejdspartnere (talekonsulent, pædagogisk vejleder, psykolog osv.). Derudover kan vi tilbyde SAFT - Samtaler om Autoritative ForældreTyper. Læs mere om dette tilbud HER

LAPSI
Når vi igangsætter en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, arbejder vi ud fra det, vi har valgt at kalde LAPSI (Log ark på særlig indsats). En LAPSI er med til at sikre, at der arbejdes konstruktivt med konkrete metoder, og den danner samtidig grundlag for evaluering. 

Eksempel:

Gruppe:                                  Udfyldt af:                                                     Læst af: 

 

Navn: Rikke                                  Alder: 3,5 år                                  Dato: 01.10.2020

Evaluering på baggrund af tidligere LAPSI: (Har vi gennemført tiltagene? Hvilken betydning/effekt har tiltagene haft?)

Dette er første LAPSI vedr. Rikke

 

Statusbeskrivelse: (Brug evt. statusbeskrivelse fra tidligere LAPSI, hvis fortsat relevant - vær kort og præcis  - evt. stikordsform)

  • Hvad fungerer: Rikke er rigtig god til at lege med de jævnaldrende piger og hun er især glad for Katja. Rikke er meget selvhjulpen og klarer bare de fleste ting selv. Hun har et veludviklet sprog og er god til at formulere sig.
  • Hvad er svært: Vi ser indimellem, at Rikke kan blive meget frustreret og vred, når hun kommer i en konflikt med de andre børn. Rikkes frustration og vrede resulterer ofte i, at hun bider de andre børn.

 

Fokuspunkt: (Vælg 1 fokuspunkt ad gangen - hvad er det vigtigste, at tage hånd om lige nu?)

Hjælpe Rikke i samspil med de andre børn.

 

Konkrete tiltag og aftaler i dagligdagen: (Vælg én konkret situation og beskriv praksis og pædagogisk tilgang kort og præcist)

Alle voksne i huset skal være opmærksomme på de faktorer som udløser, at Rikke bider: Hvornår og i hvilke situationer sker det?

Det er vigtigt, at vi får set Rikkes frustration og griber ind INDEN hun bider og derved kan anvise hende en anden strategi. Fx: ”Jeg kan se, at du gerne vil have dukken. Prøv at spørge, om du må låne den”.

Hvis man ikke når at gribe ind og hun alligevel bider:

  • Undgå skæld ud/voldsom reaktion
  • Sig roligt, men bestemt: ”Hov – her er det ikke nogen, der bider”
  • Hjælp hende med at sætte ord på sin frustration: ”Du bliver vred når…”
  • Anvis en anden strategi: ”En anden gang skal du hente en voksen”
  • Giv masser af ros ved hensigtsmæssig adfærd!

 

Pædagogisk formål med LAPSI'en:

At anderkende og sætte ord på Rikkes følelser og hjælpe hende til at give udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde og at give hende nye strategier, hvis hun bliver frustreret. 

 

Ansvarlig for orientering til forældre:        Navn:                           Tidspunkt:

Eventuelle bemærkninger fra forældrene:

Rikkes forældre oplever også, at Rikke kan finde på at bide storesøster, hvis hun bliver vred. De vil bruge samme strategi derhjemme.

 

Ansvarlig for evaluering:        Navn: (Gruppens navn)        Tidspunkt: Løbende på gruppemøder

Afsluttende evaluering: (kun relevant, hvis LAPSI'en afsluttes eller evalueres øverst på næste LAPSI)

Enhver succes er barnets succes, men alt, der måtte gå galt, er den voksnes ansvar!

Susan Hart
Forrige Næste