; ; Børn i udsatte positioner
Gå til hovedindhold

Børn i udsatte positioner

Her kan du læse mere om vores tilgang til børn i udsatte positioner

Sydbyens dagtilbud
Børn i udsatte positioner er de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats for at kunne højne deres livskvalitet og udvikle deres kompetencer bedst muligt. Udsathed er et dynamisk begreb – barnet kan eksempelvis være udsat i sociale sammenhænge, men være dygtig til tal og bogstaver.
Grundlæggende skal barnet ses i lyset af dets kompetencer og ressourcer, for at undgå stigmatisering i vores handlemønstre. Nogle børn er udsatte i mange positioner, andre i få. Fælles for dem er dog, at det at indgå i fællesskaber, at have venner og blive mødt af positive voksne er afgørende for deres grad af livskvalitet og udviklingsmuligheder. 

Børn i udsatte positioner skal som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af børnegruppen. Vi har i høj grad fokus på de voksnes selvagens i forhold til den pædagogiske opgave, så vi kan skabe de optimale muligheder for de udviklende, sociale relationer. Vi prioriterer, at de voksne har relevant faglig viden og handlekompetencer til at kunne tage højde for de individuelle forudsætninger, der er til stede i børnegruppen.
På den måde sikrer vi, at alle børns behov for læring, trivsel og aktiv deltagelse i fællesskabet bliver tilgodeset.

Som voksne ved vi, at ikke alle har de samme forudsætninger, og at forskellige udgangspunkter kræver forskellige former for støtte. Differentiering er vigtigt - såvel pædagogisk, følelsesmæssigt som socialt.

Oplever vi en bekymring omkring et barn, søger vi altid en dialog med forældrene for sammen at afdække barnets udfordringer og ressourcer.

Vi sikrer, at forældrene bliver inddraget i, hvad vi sammen kan gøre for at støtte barnet, og en ændring af de pædagogiske tiltag foregår altid i en dialog med forældrene. Det er vigtigt for os, at vi får afdækket forældrenes ressourcer og engagement, så vi med udgangspunkt i det kan vurdere indsatsen. Hvis det viser sig, at barnet ikke kommer til at trives bedre via den ændrede praksis, vil vi i samråd med forældrene søge
hjælp til løsning af problematikken ved vores eksterne samarbejdspartnere (talekonsulent, pædagogisk vejleder, psykolog osv.). Derudover kan vi tilbyde ForældreLAPSI, som er en systemisk struktureret arbejdsmetode, hvor der arbejdes med fastlagte mål og forældresamtaler af ca. 30 minutters varighed hver 3. uge. Her har vi mulighed for, i et endnu tættere samarbejde, at opstille mål og indsatser for at fremme barnets trivsel.

LAPSI
Når vi igangsætter en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, arbejder vi ud fra det, vi har valgt at kalde LAPSI (Log ark på særlig indsats). En LAPSI er med til at sikre, at der arbejdes konstruktivt med konkrete metoder, og den danner samtidig grundlag for evaluering. 

Eksempel:

Navn: Rikke                                  Alder: 3,5 år                                  Dato: 01.10.2020

Evaluering på baggrund af tidligere LAPSI: (observationer skrives på bagsiden)

Dette er første LAPSI vedr. Rikke

 

Beskrivelse af barnet: (ressourcer /hvad er barnet god til \/ udfordringer – hvad skal barnet hjælpes med)

Rikke er rigtig god til at lege med de jævnaldrende piger og hun er især glad for Katja. Rikke er meget selvhjulpen og klarer bare de fleste ting selv. Hun har et veludviklet sprog og er god til at formulere sig. Vi ser indimellem, at Rikke kan blive meget frustreret og vred, når hun kommer i en konflikt med de andre børn.

 

Vigtigste udfordring: (Foretag et valg af det som er det vigtigst at tage fat på - DUÅ)

Rikkes frustration og vrede resulterer ofte i, at hun bider de andre børn.

 

Beskrivelse af dagligdags praksis: (Hvordan skal der arbejdes helt konkret)

Alle voksne i huset skal være opmærksomme på de faktorer som udløser, at Rikke bider: Hvornår og i hvilke situationer sker det?

Det er vigtigt, at vi får set Rikkes frustration og griber ind INDEN hun bider og derved kan anvise hende en anden strategi. Fx: ”Jeg kan se, at du gerne vil have dukken. Prøv at spørge, om du må låne den”.

Hvis man ikke når at gribe ind og hun alligevel bider:

  • Undgå skæld ud/voldsom reaktion
  • Sig roligt, men bestemt: ”Hov – her er det ikke nogen, der bider”
  • Hjælp hende med at sætte ord på sin frustration: ”Du bliver vred når…”
  • Anvis en anden strategi: ”En anden gang skal du hente en voksen”
  • Giv masser af ros ved hensigtsmæssig adfærd!

 

Orientering er givet til forældrene (respons):

Rikkes forældre oplever også, at Rikke kan finde på at bide storesøster, hvis hun bliver vred. De vil bruge samme strategi derhjemme.

 

Ansvarlig for evaluering:        Navn: (Gruppens navn)        Tidspunkt: Løbende på gruppemøder

Eksempel:

Navn: Thomas                                                    Alder: 4 år                                                           Dato: 01.10.20

 

Evaluering af aftaler fra sidste møde:

Forældre: Efter sidste møde, er det gået bedre med at få Thomas til at komme til bordet, når der skal spises aftensmad. Dog sidder han fortsat meget uroligt og rejser sig flere gange under måltidet.

Børnehaven: Der er arbejdet med op- og nedregulering ved hjælp af forskellige lege og det opleves, at Thomas er godt på vej til at kunne regulere sig bedre, så han ikke er helt så urolig. Han er blevet meget bedre til at blive længere tid i den samme leg.

 

Hvilken udviklingsmæssig betydning har aftalerne haft for barnet?

Generelt er vi på rette vej – både hjemme og i børnehaven – i forhold til at hjælpe Thomas til at finde ro. Både når det forventes, at han kan sidde stille og når han er i leg med andre børn og gerne skal kunne blive der. Det har også betydet, at Thomas har fået flere nye venner i børnehaven, som har opdaget, at han er rigtig god at lege med.

 

Vigtigste udfordring: (Fortag et valg, sammen med forældrene, af hvad der er den vigtigste udfordring at arbejde med frem til næste møde - DUÅ)

At fortsætte den positive udvikling.

 

Hvilke aftaler laver vi frem til næste møde:

Forældre: Det gode arbejde fortsætte hjemme, hvor både mor og far vil være opmærksomme på selv at blive siddende under hele måltidet, så uroen ikke ”smitter” til Thomas.

Børnehaven: I børnehaven arbejdes der videre med at skabe ro og nærvær omkring Thomas med fortsat fokus på de nye relationer, han er ved at danne til de andre børn.

 

Dato for næste møde: 20.10.20 kl. 8-8.30

 

Ansvarlig for evaluering:        Navn: (Navn på gruppen)       Tidspunkt: Inden næste møde

Enhver succes er barnets succes, men alt, der måtte gå galt, er den voksnes ansvar!

Forrige Næste