Gå til hovedindhold

De 6 læreplanstemaer 2018-2020

Her kan du læse mere om vores læreplanstemaer for begge huse

ET PÆDAGOGISK LÆRINGSMILJØ HELE DAGEN

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Læs vores læreplaner HER

Evaluering af arbejdet med læreplanen

2018 – 2020

 

Hvad har vi været mest optaget af i arbejdet med læreplanen?

Vi har bl.a. været optaget af processen omkring vores pædagogiske grundlag. Det har været vigtigt for os, at få beskrevet det fælles grundlag, som vi står på og arbejder ud fra i dagligdagen. Vi har lagt vægt på, at der var overensstemmelse mellem det skrevne og den virkelighed, som vi er i hver dag. Det pædagogiske grundlag skulle gerne gælde i længere tid end de 6 læreplanstemaer, dog med små ændringer og tilføjelser hen ad vejen.

Derudover har det også været vigtig for os, at både hele personalegruppen og vores forældrebestyrelse har været involveret.

Hvad har vi fået øje på i forløbet?

For at alle i personalegruppen – bl.a. også nytilkomne – har haft en god mulighed for at få ejerskab af vores pædagogiske grundlag, har det været enormt givtigt, at gennemgå de forskellige emner på fx personalemøder, pædagogiske lørdage eller andre temadage. Især besøg udefra af de mennesker, som virkelig brænder for og ved noget om emnerne, har vi virkelig profiteret af. Vi har bl.a. haft et forløb med Karsten Thygesen vedrørende systemisk tænkning, en dag med Hanne Warming angående børneperspektiver og et foredrag med Knud Hellborn omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Vi er blevet mere opmærksomme på, hvilke værdier vi lægger vægt på i vores organisation. For os er de mere bløde værdier i fokus og nøgleord i vores hverdag er blandet andet: relationer, livskvalitet, ”at være”, trivsel, nærvær og at holde af. Sekundært kommer de mere didaktisk prægede værdier i form af fx læring og udvikling – især fordi vi tror på det selvudviklende barn, hvor vi ikke kan bestemme, hvad barnet lærer, men derimod kan være bevidste om vores egen rolle og hvad vi gerne vil skubbe på. Men også fordi vi gerne vil værne om barndommen og ser den som havende stor værdi i sig selv og fokus derfor ikke kun skal være på udvikling. Som Hanne Warming siger, så skal vi være med til at understøtte skabelsen af små øer af resonans, hvor børnene har mulighed for at opleve at være i kontakt med, svinge med, hengive sig, blive berørt af de voksne og bare AT VÆRE.

Disse blødere værdier synes vi understøttes fint af den systemiske tilgang, den neuroaffektive udviklingspsykologi, børneperspektiver og vores tidligere forløb med hospitalsklovnen Patrick. Det handler bl.a. om følelser – at holde hovedet koldt og hjertet varmt, som Susan Hart ville sige.

Hvad er vi lykkedes rigtigt godt med?

Vi synes selv, at vi er lykkedes rigtig godt med at få skabt et produkt af høj kvalitet, som ikke bare er pæne ord, men rent faktisk også genspejles i vores hverdag.

Derudover er vi lykkedes godt med at have fået skabt en god evalueringskultur i form af praksisfortællinger på gruppemøder. De ugentlige gruppemøder starter med, at en af de voksne har en praksisfortælling med fra dagligdagen, som læses op for resten af gruppen, der har valgt en facilitator til at stille uddybende spørgsmål for at brede fortællingen endnu mere ud. Herefter skriver resten af gruppen refleksive spørgsmål ned, som de skiftes til at stille fortælleren. Fortælleren må ikke svare på spørgsmålene. Formålet at sætte fokus på vores dagligdag ud fra en personlig fortælling fra hverdagen, som i fællesskab kan danne baggrund for selvrefleksion og skabelse af en fælles kultur for evaluering af de kontekster vi indgår i. Dette har dels medvirket til, at evalueringerne ikke drukner i for meget udenomssnak og dels til at vi generelt er blevet bedre til at stille de gode, refleksive spørgsmål til hinanden – ikke kun på gruppemøderne, men også i dagligdagen.

Hvad vil vi fremadrettet være opmærksomme på?

Vi vil fortsat være opmærksomme på, at vores pædagogiske grundlag skal reflektere virkeligheden og at alle skal have ejerskab og derfor vil vi fortsat tage de forskellige emner op løbende. Vi vil også være opmærksomme på, fortsat at stræbe efter at skabe den bedste hverdag for alle, der er en del af Sydbyens Dagtilbud og derfor bringe nye muligheder og perspektiver på banen. Vores sidste nye fokusområde handler om de voksnes børnesyn – hvor har vi været, hvor er vi nu og hvor skal vi gerne være på vej hen?

”Det unikke menneske spirer i frihed, vokser af forskellighed og blomstrer i fællesskab”

                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Sydbyens Dagtilbud)