Gå til hovedindhold

Tilsynsraport

Her kan du finde vores seneste tilsynsrapport

 • Læs op

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudslovens § 5 mindst hvert andet år.

Tilsynsrapport 2021

Tilsynsrapport fra tilsynsmøde i Hyldgård/Lægdsgård, den 18/5-2021

Fra kl. 14.00 til 15.30

Deltagere: Ledelse og medarbejdere inkl. TR og AMR

 

 1. Arbejdsmiljø og trivsel

 

 • Personalets arbejdsmiljø og trivsel
 • Coronatiden er gået rigtig godt. Det har været godt med flere medarbejdere, som gjorde, at vi kunne lykkes med opgaven. Humøret og engagementet var og er stort, og viljen til at ville lige så.
 • Vejret var med os i foråret. Da vi sagde farvel til det ekstra personale, lukkede vi mere og mere op, dog stadig med stor opmærksomhed på Corona-retningslinjerne. Baggrunden for mere op lukning var både retningslinjer, men også at vi er som udgangspunkt er udenfor.
 • Derudover har Corona også betydet, at vi har fundet nye gode rutiner, som sikrer både børn og voksne i den pædagogiske praksis, og tager hånd om det gode arbejdsmiljø.
 • Små grupper med nære relationer er godt, men store grupper er også en forudsætning for at kunne begå sig efter sin børnehavetid.
 • Der er kommet mere og bedre rengøring, men det er hele tiden et opmærksomhedspunkt.
 • Medarbejderne lykkes, og der er altid fokus på opgaven, og en stolthed over, at vi skal kunne give børnene det bedste læringsmiljø hele dagen samtidig med, at medarbejderne ønsker at gå ”rigtigt” på arbejde hver eneste dag, selvom der er Corona.
 • At hjælpe hinanden er i fokus. Vi kan godt i særlige tilfælde låne medarbejdere hos hinanden.
 • Vi er meget tilfredse med, at vi bliver testet i dagtilbuddet 2 gange om ugen.

 • Samarbejdet i jeres lokale MED udvalg
 • MED-møder blev før Corona afholdt ca. hvert kvartal. Under Corona har det mere været adhoc. Men både ledelse og medarbejdere vil have gang i de faste MED-møder igen. Forventer at starte op igen efter sommerferien 2021.

 • Børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
 • I begge dagtilbud er der fokus på at skabe et godt, lærerigt og udviklende pædagogisk miljø. I starten var grupperne aldersopdelte med ca. 15 børn i hver gruppe. Her opdagede vi børn, der savnede deres kammerater meget. Vi ændrede derfor på nogle af grupperne for at kunne tilgodese børnene bedst muligt. Nu er vi tilbage til en helt almindelig hverdag for børnene.
 • De kommende skolebørn, som går under navnet ”Bjørnebanden”, har deres hverdag i Spejderhytten. Et rigtig godt pædagogisk tilbud, hvor der virkelig er ro og mulighed for at være en nærværende voksen og skabe gode udviklingsmuligheder for børnene.

 

 • Hvad har I lært af corona?
 • Der er ikke megen sygdom hverken hos børn eller personale. Vi vil gerne fastholde, at børn skal være hjemme hos deres forældre, hvis de er syge.
 • Vi er også blevet opmærksomme på, at vi ikke behøver så meget legetøj fremme ad gangen.
 • Har fået større opmærksomhed på, hvor mange ting vi egentlig gerne vil med både børnene og hinanden.

Vi vil sætte et større fokus på at være nærværende og ikke ”bare” være nuværende. Det kræver større opmærksomhed på, hvad dagene skal bruges til, og hvilket indhold i dagene, der er vigtigt.

 • Ting tager tid – og det må de gerne.

 1. Pædagogiske indsatser – hvad er der fokus på nu og i fremtiden?
 • Vores største fokuspunkt er at få skabt hverdage for både børn og personale, som giver mening, og er betydningsfulde. Vi skal bl.a. diskutere, hvad der er vigtigt, og hvad der giver mening ind i den pædagogiske praksis.
 • Vi har arbejdet meget med praksisfortællinger, det gør vi stadigt, men mere med fokus på, at den personlige del af en praksisfortælling også er i fokus.
 • Pædagoger har mange historier, men de er ikke alle lige hjælpsomme i forhold til at skabe kvalitet og udvikling både for det enkelte barn, for fællesskabet og for den pædagogiske praksis.
 • Vi har også gennem flere år arbejdet med at bringe barnets eget perspektiv ind i den pædagogiske praksis. Bl.a. ved brug af børneinterview, men også ved at tage os tid til at lytte på, hvad det enkelte barn har på hjertet.

 1. Evalueringskultur
 • Der bliver arbejdet meget bevidst på at stille refleksive spørgsmål, som skaber undren hos den enkelte medarbejder – udgangspunktet er som regel RIIA-modellen. Så spørgsmålene bliver skrevet ned og afleveret til den medarbejder, som har en problemstilling med sig.
 • Oplever, at vi har skabt øvebaner for udvikling af den pædagogiske praksis. Dette er gældende for både studerende og alt andet personale. Vi oplever, at vi bliver klogere af at hjælpe hinanden.
 • Derudover har vi gang i vores projekt SAFT, som er dagtilbuddets måde at arbejde med begrebet familiepædagoger.

 1. Forældresamarbejde
 • Forældrene i de 2 dagtilbud har fra genåbningen sidste år ikke været bekymret for at sende deres børn i dagtilbud. Rammerne for, hvordan forældrene har skulle forholde sig, har været tydelige og præcise.
 • Dagtilbuddene har leveret god service til alle forældre, men vi mangler den lidt tættere forældredialog, og det at forældrene kan være her lidt mere, end som nu, hvor det er hurtigt ind og hurtigt ud.
 • 1/3 del af børnene har ikke oplevet et stort fællesskab, og der har ikke været sociae larrangementer. Dette håber vi snart bliver muligt igen, da vi savner de store fællesskaber, som også giver forældrene mulighed for at få gang i deres relationer på tværs.
 • Forældrebestyrelsens arbejde skal boostes i den kommende tid. Vi skal finde ud af, hvad der er vigtigt for os i fællesskabet fremover.

Afslutningsvis var der en drøftelse af hvordan vi bedst organiserer hverdagen i forhold til vores mange samarbejdspartere:

 • Der er mange samarbejdspartere for et dagtilbud, og alle parterne har noget på hjertet i forhold til deres perspektiv. Dagtilbuddenes oplevelse er, at de som oftest godt ved, hvad der skal gøres eks. i forhold til et konkret barn, men mangler ind i mellem ekstra ressourcer til at løse opgaven
 • Virtuel sparring er rigtig taget i brug her under Corona tiden – et værktøj som i de fleste tilfælde virker godt, og er meget konkret.
 • Arbejdsformen for Sydbyens Dagtilbud er, at vi afprøver noget, så evaluerer vi og prøver af igen.
 • Den bedste vejledning gives, når rådgiverne/samarbejdsparterne kender dagtilbuddet, så de ved hvilken kontekst, der rådgives ind i.

 

Konklusion:

 • Det er meget tydeligt, at det er to dagtilbud, som er kommet godt igennem diverse udfordringer omkring Corona. To dagtilbud hvor der er et meget stort engagement omkring at sikre høj kvalitet i den pædagogiske praksis. To huse, hvor der er ”højt til loftet” og plads til faglige diskussioner. Når der drøftes pædagogik, forskellige tiltag eller indsatser, så er der øje for, at alt hvad der gøres, skal give mening med det perspektiv, at sikre børnene det bedste børneliv.

 

Referent Merete Villsen

Dagtilbudschef